Põhikiri

EESTI AKUPUNKTUURI ASSOTSIATSIOONI PÕHIKIRI

I ÜLDSÄTTED

 1. Eesti Akupunktuuri Assotsiatsioon (edaspidi EAA) on vabatahtlik ühendus, mis liidab Eestis elavaid ja /või töötavaid traditsioonilise ida meditsiiniga tegelevaid diplomeeritud arste sõltumata nende rahvusest, religioonist ning poliitilistest vaadetest. EAA on asutatud 1993.a. Tallinnas. EAA tegevus toimub avalikes huvides. EAA inglisekeelne nimetus on Estonian Acupuncture Association.
 1. EAA eesmärk on akupunktuuri ja teiste traditsiooniliste ida ravimeetodite edasiarendamine ja propageerimine Eestis lääne meditsiini täiendamiseks ida meditsiini meetoditega mõlema suuna integratsiooni eesmärgil elanikkonna tervisliku seisundi parandamiseks.
  Nõelravi on lubatud Eestis praktiseerida ainult vastava väljaõppe saanud arstidel.
 1. Eesmärgi saavutamiseks EAA:
  3.1. tegeleb oma liikmeskonna erialase kvalifikatsiooni tõstmisega;
  3.2. organiseerib, koordineerib ja kontrollib erialast koolitust Eestis;
  3.3. kinnitab kõik erialased koolitusprogrammid Eestis;
  3.4. töötab välja standardiseeritud nõuded EAA liikmeskonna atesteerimiseks ja litsentside väljaandmise põhinõuded ning esitab need kinnitamiseks kehtestatud korra kohaselt;
  3.5. toetab oma liikmeid õigusliku kaitse organiseerimisel;
  3.6. osaleb rahvusvaheliste erialaste organisatsioonide töös;
  3.7. soodustab oma liikmeskonna kontakte kolleegidega teistest riikidest;
  3.8. võib oma liikmetele välja anda sihtotstarbelisi stipendiume kvalifikatsiooni tõstmiseks, stažeerimiseks ja erialastel üritustel osalemiseks.
 2. EAA juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, Vabariigi Valitsuse, Sotsiaalministeeriumi ja muudest õigusaktidest, Eesti Arstide Liidu põhikirjast ja käesolevast põhikirjast.
 3. EAA on eraõiguslik juriidiline isik, omab ametliku blanketi, pitsati ja pangaarve.
 1. EAA asukoht on Tallinn.

II EAA LIIKMESKOND, LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

7. EAA liikmeskond koosneb tegevliikmetest, auliikmetest ja toetajaliikmetest.

 1. EAA tegevliikmeks võivad olla traditsioonilise hiina meditsiiniga tegelevad arstid, kes on lõpetanud residentuuri ja traditsioonilise hiina meditsiini alase koolituse ning omavad sellekohast tunnistust.
 2. EAA liikmeks võetakse juhatuse otsusega isikliku avalduse alusel. Juhatuse otsuse kinnitab üldkoosolek.
 3. EAA liige on kohustatud tasuma sisseastumismaksu ja iga-aastast liikmemaksu. Maksu suuruse otsustab üldkoosolek. EAA-st välja astumisel liikmemaksu tagasi ei maksta. Liikmemaks tuleb tasuda kalendriaasta 1. aprilliks. Liikmemaksu tasumata jätmisel peatatakse EAA tegevusest osavõtt võlgnevuse likvideerimiseni.
 4. Tegevliikmel on üldkoosolekul otsustava hääle õigus ja õigus olla valitud EAA juhtorganitesse.
 5. EAA auliikmeks võib valida isiku sõltumata tema rahvusest ja religioossetest või poliitilistest vaadetest, kes on oma tegevusega märkimisväärselt kaasa aidanud EAA eesmärkide saavutamisele. Auliikme kanditatuur esitatakse vähemalt kahe tegevliikme kirjaliku avaldusega, kus on ära näidatud ka esitamise põhjus. Auliikmed valitakse EAA üldkoosolekul lahtisel hääletusel. Auliige on liikmemaksu tasumisest vabastatud.
 6. EAA toetajaliikmeks võib saada iga juriidiline või füüsiline isik, kes tunnistab EAA eesmärke ja põhikirja ning abistab püstitatud eesmärkide saavutamisel. Toetajaliige esitatakse ja valitakse sarnaselt auliikmega. Toetajaliikmed omavad nõuandva hääle õigust.
 7. Tegevliikme võib üldkoosoleku otsusega EAA-st välja arvata:
  14.1. EAA põhikirja rikkumise eest;
  14.2. arstieetika rikkumise eest;
  14.3. liikmemaksu tasumata jätmisel kahe järjestikuse aasta jooksul.
  14.4. EAA-sse vastuvõtmisel teadlikult ebaõigete andmete esitamisel, mille tõttu tema vastuvõtmine EAA liikmeks ei olnud õiguspärane.
 8. Väljaarvatud liige võib uuesti kandideerida EAA-sse astumiseks mitte varem kui ühe aasta möödudes alates väljaarvamise päevast.
 9. Iga tegev-, au- või toetajaliige võib vabatahtlikult EAA-st välja astuda, andes selleks kirjaliku avalduse.
 10. EAA liige on kohustatud täitma põhikirja nõudeid ja üldkoosoleku otsuseid.
 11. EAA omab õigust koostööks teiste rahvusvaheliste organisatsioonide ja spetsialistidega.
 12. EAA liikmel on õigus peatada oma tegevus EAA-s Eestist eemalviibimise ajaks, teatades sellest kirjalikult juhatusele.

III EAA STRUKTUUR JA JUHTORGANID

20. EAA kõrgeimaks juhtivaks organiks on liikmete üldkoosolek.
Otsused  võetakse vastu lihthäälteenamusega lahtisel hääletamisel,
välja   arvatud punktides 26.1 ja 37. märgitud otsused.
Üldkoosolek on   otsustusvõimeline, kui sellel osaleb üle poole liikmetest.

 1. Üldkoosolek kutsutakse kokku vähemalt üks kord kalendriaasta jooksul. Üldkoosoleku kutsub kokku EAA juhatus ja teatab sellest oma liikmetele vähemalt kaks nädalat ette.
 2. Üldkoosoleku päevakorda võib täiendada 9/10 üldkoosolekul osalevate tegevliikmete nõusolekul, kui üldkoosolekul osaleb üle poole EAA liikmetest.
 3. Kui üks EAA tegevliige ei saa osaleda ja hääletada üldkoosolekul, võib teda esindada teine EAA tegevliige, kellele on esimese poolt antud lihtkirjalik volikiri.
 4. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekust osa võtvatest EAA tegevliikmetest või nende esindajatest.
 5. Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik EAA tegevliikmed.
 6. Üldkoosolek:
  26.1. võtab vastu EAA põhikirja. Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest;
  26.2. määratleb EAA edaspidised ülesanded;
  26.3. kuulab ära ja kinnitab juhatuse aruande ja revidendi otsuse üks kord aastas.
  26.4. otsustab EAA liikmeseisuse, kinnitab sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse ja maksmise korra;
  26.5. kinnitab EAA tulude ja kulude eelarve;
  26.6. valib lahtisel hääletusel EAA presidendi, juhatuse ja revidendi.
 7. Üldkoosolek valib kolmeks aastaks 1-3 liikmelise juhatuse. Kui juhatus koosneb ühest liikmest, täidab antud isik EAA presidendi kohuseid.
 8. Juhatus võib vastu võtta otsuseid koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad kirjalikult kõik juhatuse liikmed.
 9. EAA Juhatus:
  29.1. juhib EAA tegevust üldkoosolekutevahelisel perioodil; peab liikmete arvestust;
  29.2. omab õigust töö tasustamiseks, mis on vajalik EAA tegevuseks;
  29.3. käsutab EAA rahalisi vahendeid;
  29.4. sõlmib EAA-le vajalikke lepinguid;
  29.5. valmistab ette ja viib läbi teadusüritusi;
  29.6. võtab osa arstide atesteerimisest ja täiendõppe organiseerimisest.

30. EAA president valitakse üldkoosoleku poolt kolmeks aastaks.
Kõigis õigustoimingutes esindab EAA-d president ainuisikuliselt või kaks  juhatuse liiget ühiselt.

31. President:
31.1. esindab EAA-d erivolitusteta kõigis asutustes, ettevõtetes ja organisatsioonides ning rahvusvahelistel erialalistel üritustel;
31.2. omab allkirjaõigust lepingute sõlmimiseks, rahaliste vahendite  käsutamiseks ja muude dokumentide vormistamiseks;
31.3 avab ja juhatab üldkoosolekuid ja juhatuse istungeid;
31.4 kinnitab allkirjaga üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid.

32. EAA revident valitakse üldkoosoleku poolt kolmeks aastaks. Revident on sõltumatu, ta ei kuulu juhatuse koosseisu. Kontrolli kohta vormistab revident otsuse. EAA dokumendid ja EAA tegevusega seotud muu informatsioon on revidendile vabalt kättesaadavad.

IV EAA VAHENDID JA MAJANDUSTEGEVUS

33. EAA rahalised vahendid moodustuvad iga-aastastest liikmemaksudest,    sisseastumismaksudest, vabatahtlikest annetustest ning muudest seaduslikest tuludest ja laekumistest.

34. EAA rahalisi vahendeid hoitakse kassas või pangas.
Rahaliste ja muude vahendite üle peab EAA raamatupidamise arvestust; tuludelt maksab EAA maksu riigi- ja kohalikku eelarvesse seaduses ettenähtud korras.

35. EAA majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

36. Rahalisi ja muid vahendeid kasutab EAA põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks, mitte liikmetele ainelise tulu saamiseks või jaotamiseks.

V REORGANISEERIMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE.

37. EAA tegevuse reorganiseerimine või lõpetamine toimub üldkoosoleku 2/3 häälteenamuse otsusel. EAA tegevuse lõpetamise korral moodustab üldkoosolek likvideerimiskomisjoni ning määrab EAA tegevuse lõpetamise korra ja tähtajad. EAA likvideerimisel antakse EAA-le kuuluv vara üle sama eesmärki teeniva mittetulundusühingu käsutusse.

 

Põhikiri on kinnitatud 29.03.2015.a.

 

ENNO-MIHKEL HANNIOTTI
EAA juhatuse liige

ARNOLD LILLEBERG
EAA juhatuse liige

MALLE  LILLEBERG
EAA juhatuse liige